White Whole Milk - Sheldon Creek Dairy

White Whole Milk - Sheldon Creek Dairy

Regular price $7.50

One quart of whole milk from Sheldon Creek Dairy in Loretto, Ontario. 

Price includes a $2 glass bottle deposit.